ارکان همایش

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
مدیر علمی

مدیر علمی

دکتر سجاد یعقوبی

مشاور علمی

مشاور علمی

دکتر امید ابوبکری

مدیر برنامه همایش

مدیر برنامه همایش

مهران یزدان دوست

اعضای هیئت علمی:

صیدا ملک دادخواه، دکتر بهزاد فروتن، دکتر طیبه سمیعی زاده، دکتر عبدالکریم موذنی، دکتر فاطمه دربان، الهیار شهنوازی، میترا ستوده، مهناز دیده ور، تهمینه صالحیان، محمد رضا نارویی، دکتر افسانه چاوشانی، بی بی زهرا موسوی، مرضیه مرادقلی، احسان گلچینی، عزیزاله اربابی سرجو، دکتر پرویز رضا میرلطفی، محمد خمرنیا، دکتر رضا فولادی فرد، دکتر محمد تقی قانعیان، دکتر احسان ابویی مهریزی، دکتر ابراهیم شاهسونی، دکتر علی محمد آدابی، محمد مهرعلیان، دکتر عزیزالله رودینی