تاریخ های مهم

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ارسال مقالات (به صورت متن کامل)

۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری مقالات

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ثبت نام در همایش

یکم اسفند ماه

برگزاری همایش

۲۰ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱