شورای عالی همایش

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
رئیس همایش

رئیس همایش

دکتر کامران کردی

دبیر علمی همایش

دبیر علمی همایش

دکتر علی میربلوچ زهی

دبیراجرایی همایش

دبیراجرایی همایش

دکتر محمد امین بزرگزاده