محورهای همایش

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش محور های همایش

محور های همایش

همایش در محور های زیر برگزار میشود

روش های نوین کارآفرینی در سلامت
آسیب شناسی کارآفرینی در حوزه سلامت
کارآفرینی در حیطه اعصاب و روانشناسی
کارآفرینی در حیطه گردشگری سلامت
کارآفرینی در حیطه علوم دارویی
کارآفرینی در حیطه تجهیزات پزشکی
کارآفرینی در حیطه تغذیه و صنایع غذایی
کارآفرینی در حیطه آموزش پزشکی
کارآفرینی در حیطه علوم بهداشتی
کارآفرینی در حیطه علوم درمانی
کارآفرینی در حیطه شرکت های دانش بنیان
کارآفرینی در حیطه فناوری اطلاعات سلامت