ارتباط با ما

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

آدرس ایمیل

KarConference1400@gmail.com

محل برگزاری

استان سیسنان و بلوچستان – شهرستان ایرانشهر – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر - دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

شماره تماس

۰۵۴۳۷۲۱۰۴۸۳-۱۱۰